HOTĂRÂRE

 

privind : darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman

 

 

                Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 5636 din 2 iunie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 5637 din  2 iunie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1343 din 20 decembrie 2000, privind trecerea imobilului ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Alexandria, județul Teleorman, din administrarea Prefecturii Județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe termen de 5 ani, a unor spații din ,,Palatul administrativ”, situat în municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 178, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman, instituțiilor publice de interes județean, prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 2.  Instituțiile publice prevăzute la art. 1 vor suporta, în funcție de suprafața deținută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare în bune condiții a ,,Palatului administrativ”, repararea, consolidarea și conservarea acestui imobil.

 

Art. 3. Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de comodat cu fiecare parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 

Art. 4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Buget-Finanțe și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art. 6. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEA

Secretar al județului,

 

jr. Silvia Oprescu

 

 

 

      Alexandria,

 Nr. 71 din 15 iunie 2010