ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

                  

privind : utilizarea fondului de rezervă la dispoziția consiliului județean și rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- raportul nr.5928 din 14 iunie 2010 al președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.5929 din 14 iunie 2010 al Direcției economice, buget-finante și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea utilizării fondului de rezervă la dispoziția consiliului județean și rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

- adresa D.G.F.P. Teleorman nr.11430 din 8 iunie 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.37 din 28 aprilie 2010 privind aprobarea prețului minim de pornire a licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile, art.5 alin.(1) litera ,,a”, art.19 alin.(2), art.28 alin.(1) și (2), art.36 alin.(1) și art.50, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” și alin.(3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;     

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

                Art.1. -  Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente la Asociația Euro Teleorman și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

 

               Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010, conform anexei nr.1.

 

               Art.3. - Anexa nr.2 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică conform anexei nr.2. 

 

Art.4.  - Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                                        

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 70 din 15 iunie  2010