ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                       

 

                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: înființarea Camerei Agricole Județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 1015 din 22 ianuarie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.1016 din 22 ianuarie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor  și al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile H.G. nr. 1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

-       prevederile Anexei nr.1 – LISTA instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării (poziția 63) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

-      prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – (1) Pe data prezentei hotărâri se înființează Camera Agricolă Județeană Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman, care se desființează.

          (2) Camera Agricolă Județeană Teleorman, înființată potrivit dispozițiilor alin. (1) este instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Teleorman și în coordonarea tehnico-metodologică a Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

(3) Subvențiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, repartizate pe județe.

 

Art.2. – (1) Personalul Camerei Agricole Județene Teleorman se constituie din personalul existent la Oficiul de Consultanță Agricolă Județean Teleorman, ce se consideră transferat în interesul serviciului sau, după caz, preluat.

(2) Personalul preluat/transferat va fi încadrat la Camera Agricolă Județeană Teleorman, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art.3. – (1) Patrimoniul Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman, cu excepția terenurilor agricole aflate în administrare, se preia de către Camera Agricolă Județeană Teleorman, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat conform ultimului bilanț contabil, cu obligativitatea păstrării destinației și funcționalității.

          (2) Terenurile agricole aflate în administrarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman trec în administrarea Agenției Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare-preluare.

 

               Art. 4. – Numărul de posturi, precum și toate drepturile și obligațiile se stabilesc prin protocol de predare-preluare încheiat între Oficiul de Consultanță Agricolă Județean Teleorman și consiliul județean.

 

             Art. 5. – (1) Până la data încheierii protocolului de predare-preluare între Oficiul de Consultanță Agricolă Județean Teleorman și consiliul județean prevăzut la art.(4), activitatea se desfășoară de structurile organizatorice existente.

          (2) Pe data încheierii protocolului de predare-preluare menționat la alin.(1), Camera Agricolă Județeană Teleorman se subrogă în drepturile și obligațiile Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman.

 

Art. 6. –  Camera Agricolă Județeană Teleorman are următoarele atribuții principale:

          a) elaborează planul județean de servicii de consultanță agricolă, cu consultarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, și asigură aplicarea acestuia;

          b) întocmește planul județean de formare profesională, pe baza solicitărilor și a prognozelor, cu consultarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

          c) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituțiile specializate, publice sau private;

          d) asigură informare și consultanță agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii și conexe;

          e) sprijină organizarea și consolidarea formelor asociative și a filierelor pe produs;

          f) asigură asistență tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfășoară activități în domeniile agricole și conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne și a metodelor noi de conducere a fermelor;

          g) susține și asigură activitatea de inovare în domeniul asistenței tehnice acordate agricultorilor și identifică noi surse de finanțare;

          h) asigură asistență tehnică la întocmirea documentației privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale sau europene;

          i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziții și manifestări științifice de profil;

          j) se implică în promovarea produselor și serviciilor din domeniile agriculturii și conexe, inclusiv a produselor locale și a celor ecologice;

          k) colaborează cu instituțiile din domeniul cercetării agricole în scopul creșterii competitivității agriculturii și cercetării aplicative;

          l) implementează standardele minime de calitate și standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

         m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor și planurilor specifice domeniilor de competență, cu consultarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

 

               Art. 7. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art.8. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 7 din  27 ianuarie  2010