ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

privind: darea în administrare Serviciului  de deservire pază și protocol, a unui  spațiu proprietate publică a Județului Teleorman  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

         Având în vedere :

           - expunerea de motive nr. 5595 din 01 iunie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 5596 din 01 iunie 2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea dării în administrare Serviciului  de deservire pază și protocol, a unui spațiu proprietate publică a Județului Teleorman;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           - adresa nr. 300 din 28 mai 2010 a Serviciului  Deservire Pază și Protocol;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 2, art. 3 alin. (3), art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- prevederile art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu  modificările  și completările ulterioare;

 - prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. a, art. 120 alin.(1) și art. 123 alin. (1),  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrare Serviciului  de deservire pază și protocol, a unui  spațiu proprietate publică a Județului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, parter, în suprafață utilă de 144,39 m.p.,  cu destinația de garaje, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

      

Art. 2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de administrare pentru spațiul aprobat la art. 1, conform modelului-cadru prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu și Secretarul județului, prin Direcția Dezvoltare Locală  și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                                                         

                         

 

      Alexandria, 

Nr. 69 din 15 iunie 2010