ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 

                                                                  

 

HOTĂRÂRE

 

 

  pentru : modificarea organigramei, statului de funcții și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 5856 din 10 iunie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 5857 din 10 iunie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei, a statului de funcții și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2010;

-       Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 28 aprilie 2010 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman , pentru anul 2010;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.1. – Se modifică organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr.2.

         

Art.2. – Anexele nr. 1și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 48 din 28 aprilie 2010 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr. 2 din prezenta Hotărâre.

 

Art.4. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta.

 

Art.5. – Anexa nr. 3 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 28 aprilie 2010 își încetează aplicabilitatea.

 

                Art.6. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.7. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

  

 

 

Alexandria,

Nr. 67  din 15 iunie  2010