ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                      


 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5130 din 14 mai 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 5131 din  14 mai 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,  respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

-      prevederile art.42 alin.(4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public aprobată, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 269/2009;  

-      prevederile art.11 alin. (4) și art.12 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.43 din 28 aprilie 2010;

-       prevederile art.14-16 din contractul de management nr. 196/2009 încheiat de Consiliul Județean cu dl. Stuparu Timotei, director-manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4., art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5), art. 104 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

         Art. 1. – Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman pentru anul 2009, prevăzută în  Raportul comisiei de evaluare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                               

  

 

 

Alexandria,

Nr.  62  din  18 mai 2010