ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

                  

privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- raportul nr.4941 din 05 mai 2010 al președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 4950 din 05 mai 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.33 din 28 aprilie 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.56 din 18 mai 2010 privind utilizarea unei sume din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010 ;

- prevederile art.5, art.19 și art.36 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și alin.(3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;     

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

                 Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010, conform anexei nr.1.

 

                 Art.2. - Anexa nr.2 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică conform anexei nr.2.

 

Art.3.  - Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

                                            

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                            

  

 

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr.61 din  18 mai 2010