ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                       

 

                                                                    

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea și completarea art.3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.33 din 21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 985 din 22 ianuarie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.986 din 22 ianuarie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor  și al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.33/21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman;

-       prevederile art.67 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.c) și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I. – Art.3 din Anexa  nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.33 din 21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman se modifică și se completează după cum urmează:

 “Art.3 -Finanțarea cheltuielilor Serviciului de deservire, pază și protocol se asigură atât din subvenții de la bugetul local, pentru activitățile prestate care să permită desfășurarea în bune condiții a activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, cât și din venituri proprii”.

 

Art. II. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget–finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

 

  

 

Alexandria,

Nr.6 din  27 ianuarie 2010