ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27.04.2009

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5177 din 14 mai 2010, a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și  raportul comun de specialitate nr.5178 din 14 mai 2010, al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, al Direcției Economice, Buget – finanțe și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27.04.2009;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 1 alin.(2) lit.a)- d), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art.2 alin.(3) lit.g) și k), art.3 și art.5 alin(4), din O.U.G nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

     - prevederile art.2 alin.(5) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

        - prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1  – Mobilitate îmbunătățită și acces la infrastructura de transport, informație și comunicații în regiunea transfrontalieră,  Domeniul major de interventie 1.1 – Îmbunătățiri ale facilităților de transport transfrontaliere rutiere și fluviale;

-  prevederile art. 91 alin. (1) litera b) și alin.(3) lit.f) din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

   Art.I - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009, privind aprobarea cofinanțării proiectului <Elaborare studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt - Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu - Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra> finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, se modifică și se completează în tot cuprinsul ei, prin înlocuirea titlului proiectului, cu titlul: “< Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea retelei de drumuri, drum expres de legătură, limita judetului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele –  Nikopol, tronson III Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra și drumul PVN1005-III-5202 Belene – NPP Belene, municipalitatea orașului Belene>, finanțat în  cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania- Bulgaria 2007- 2013”.

 

Art.II - La articolul 2 se introduce un nou alineat, - alin.(2) -, care va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul Județean Teleorman asigură disponibilitatea cofinanțării cheltuielilor eligibile ale proiectului, în procent de 2,54%, conform cotelor de participare ce vor fi stabilite după semnarea contractului de finanțare, de către membrii asociației.”

 

                Art.III - După art.2, se introduce art.2¹, care va avea următorul cuprins:

        „Art.2¹ Se aprobă disponibilitatea temporară din bugetul Consiliului Județean Teleorman a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor efectuate în implementarea proiectului “< Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea retelei de drumuri, drum expres de legătură, limita judetului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele –  Nikopol, tronson III Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra și drumul PVN1005-III-5202 Belene – NPP Belene, municipalitatea orașului Belene>”, până la rambursarea acestora de catre Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră  România- Bulgaria 2007- 2013.”

 

Art.IV - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin  Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Economică, Buget – finanțe și Serviciul juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.V - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

  

Alexandria

Nr. 59 din 18 mai 2010