ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

                  

  privind : privind utilizarea unei sume din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.4939 din 7 mai 2010 a președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul comun de specialitate nr.4940 din 7 mai 2010 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea utilizării unei sume din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.33 din 28 aprilie 2010 privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Talpa, prin Consiliul Local Talpa ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin. (1) litera  ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

 Art.1. - Se aprobă utilizarea sumei de 216 mii lei din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru susținerea în comun a cheltuielilor de funcționare a obiectivului ,,Centru rezidențial pentru persoane vârstnicexdependentexSf.Maria”.

 

Art.2. - Bugetul propriu al județului pe anul 2010 se va rectifica în mod corespunzător. 

 

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

  

                                                                              

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 56 din  18 mai 2010