ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea organigramei și  a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010        

                                                        

       Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Având în vedere:

-   expunerea de motive nr. 4448 din 22 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 4449 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe  și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010;

-   adresa nr. 46 din 26 februarie 2010 a Serviciului de Cooperare Internă și Internațională;

-   raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecția socială;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

Art.2. – Anexele  nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

  

 

Alexandria,

Nr. 47 din 28 aprilie 2010