ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                                                         

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.4458 din 22 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.4459 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010;

-       adresa nr.117 din 15 februarie 2010 a Serviciului de Deservire, Pază și Protocol;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1, 2,  3.

 

Art.2. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr.44 din 28 aprilie 2010