ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.4442 din 22 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.4443 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea desmnării persoanei desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale al Județului Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.62 alin.(5) - (10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.6 din H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile cap.1 paragraful 9 din Anexa la Ordinul M.E.F. nr.1059/2008 privind Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice;

-       prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică ;

-      prevederile art.91 alin. (1) lit.f), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri doamna Ciotîngă Viorica – șef serviciu al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Direcției economice, buget-finanțe a Consiliului Județean Teleorman, se desemnează să țină Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman, în conformitate cu prevederile legale.

         

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ persoanei și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.41 din 28 aprilie 2010