ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: darea în administrare Serviciului  de deservire pază și protocol, a unui  imobil proprietate publică a Județului Teleorman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

             

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4314 din 20 aprilie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 4315 din 20 aprilie 2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea dării în administrare administrare Serviciului  de deservire pază și protocol, a unui  imobil proprietate publică a Județului Teleorman;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-adresa nr. 234 din 20 aprilie 2010 a Serviciului  Deservire Pază și Protocol;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-prevederile art. 2, art. 3 alin. (3), art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

-prevederile art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu  modificările  și completările ulterioare;

 - prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. a, art. 120 alin.(1) și art. 123 alin. (1),  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă darea în administrare Serviciului  de deservire pază și protocol, a unui  imobil proprietate publică a Județului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. Turnu Măgurele, compus din teren cotă indiviză în suprafață de 66,00 m.p. și clădire garaje în suprafață construită de 35,50 mp,  pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

 

Art.2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de administrare pentru imobilul aprobat la art. 1, conform modelului-cadru prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu și Secretarul județului, prin Direcția Dezvoltare Locală  și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

      Alexandria, 

Nr. 39 din 28 aprilie 2010