ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 118 din 29  noiembrie 2006       

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1 ) din Legea administrției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4045 din 14 aprilie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 4046 din 14 aprilie 2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 118 din  29 noiembrie 2006;

-  raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 29 noiembrie 2006 privind atribuirea în folosință gratuită sau în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului și nr. 39 din 18 mai 2005 privind transferul serviciilor de zi, a personalului și a surselor de finanțare aferente, de la Consiliul județean la Consiliile locale pe teritoriul cărora acestea funcționează;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 118 din 29 noiembrie 2006 privind atribuirea în folosință gratuită sau în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului, se modifică după cum urmează:

- pozițiile nr. 19, 52, 53, 54 și 55, se radiază.

 

 

Art. II. Contractul de comodat nr. 68 din 21 decembrie 2006, se va modifica în  mod corespunzător, prin act adițional.

 

Art. III -Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

          Alexandria, 

Nr. 38 din 28 aprilie 2010