ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4047 din 14 aprilie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 4048 din 14 aprilie 2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea aprobării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 138 din 21 decembrie 2009, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- Raportul nr. 277 din 26.03.2010 al SC TOPTO SRL pentru evaluarea imobilului situat în municipiul Roșiorii de Vede, strada Izbiceanu, nr. 7;

- prevederile art. 91, alin. (1), literele c) și f), alin. (4), litera b) și art.123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. - Se aprobă Raportul de evaluare în vederea stabilirii valorii de piață, pentru vânzarea imobilului situat în municipiul Roșiorii de Vede, strada Izbiceanu, nr. 7, județul Teleorman.

 

   Art. 2. - Se aprobă prețul minim de pornire a licitației publice deschise cu  strigare pentru vânzarea construcției P+1 în suprafață construită de 461,65 m.p. cu terenul aferent în suprafață totală de 1.411,53 mp, situată în municipiul Roșiorii de Vede, strada Izbiceanu, nr. 7,  aflată în domeniul privat al județului Teleorman, în sumă de 957.000 lei (fără TVA).

 

    Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

  

Alexandria

Nr. 37 din 28 aprilie  2010