ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                               

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

           Având în vedere:

-         expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 4193 din 16 aprilie 2010 și raportul comun de specialitate nr. 4316 din 20 aprilie a.c. al Direcției Administrație Publică Locală și al Serviciului juridic și contencios;

-         adresa nr. 6104 din 15 aprilie 2010 a Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 5 și art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

-         prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” și art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor A.T.O.P pentru mandatul 2008-2012, se modifică și se completează după cum urmează:

- domnul  Stănimir Emil Florian se înlocuiește cu domnul Ciorobescu Iulian ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.  

 

Art.II. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. 36 din 28 aprilie 2010