ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

       privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.51 din 20 mai 2009 pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și darea în administrare a unor bunuri imobile

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința ordinară conform prevederilor art.94 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare

 

Având în vedere:

 

-   expunerea de motive nr. 4440 din 22 aprilie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad;

-   raportul comun de specialitate nr. 4441 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice buget-finanțe, Direcția dezvoltare locală și Serviciul juridic și contencios;

-   raportul de avizare al comisiilor de specialitate  pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-   prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.51 din 20 mai 2009 a Consiliului Județean Teleorman privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de inters județean, cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman;

-   prevederile art.191 alin 1, art.192 alin 2, art.194 alin (1) lit.d), art.196′ alin (1) și (2) , art.204 alin (1) și (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art.2 punctul 39 și art.35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art.45 alin (3) coroborat cu art.98, art.91 alin.(1) lit.a) și c), art.120 alin (1), art. 121 alin(1) și (2), art. 124 din Legea nr. 215/2005 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.g), alin.(3), alin.(4), art.2 lit.g), art.3 alin. (1), alin(2), alin (5) lit.d), art. 8 alin.(2) lit.d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art.12 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;

 

  În temeiul dispozițiilor art.97 și ale art. 115 alin.(1) lit.c), alin.(4), alin.(5) și (7) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

     Art.1 – Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de interes județean, cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman se modifică și se completează astfel:

 

     Aliniatele (1), (4) și (6) de la articolul nr.1 se modifică având următorul cuprins:

     “(1) Se înființează societatea comercială de drept privat și interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman reprezentat de dl. Liviu Nicolae Dragnea  președintele Consiliului Județean Teleorman având statutul de operator în sensul Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 “.

     “(4)  Forma juridică a societății este de “ societate cu răspundere limitat㠖 operator județean “

     “(6) Scopul operatorului este în principal administrarea digurilor pentru protecția gospodăriilor, a terenurilor agricole  precum și  valorificarea eficientă a luciurilor de apă aferente, identificate prin denumirile Grosu 3, Grosu 4, Grosu 6, Grosu 7, Barajul Schitu și Barajul Șurlița, proprietatea județului Teleorman  precum și pentru administrarea și a altor bunuri din domeniul public și privat al județului Teleorman ce le pot primi sub formă de administrare.

 

 

Art.2. – Se aprobă Actul adițional de modificare și completare a Actului constitutiv al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. anexa nr. 1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Pentru realizarea scopului declarat în Actul constitutiv, Societății comerciale Piscicola Teleorman S.R.L. i se dau în administrare pentru o perioadă de 10 ani bunurile imobile care fac parte din domeniul public al județului Teleorman  prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

Art.4. – Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. – Actul constitutiv al Societății comerciale Piscicola Teleorman S.R.L va fi actualizat dându-i-se o nouă numerotare prin grija  președintelui Consiliului de administrație dl. Cîrstea Viorel și va fi depus de acesta odată cu prezenta hotărâre la Oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

 

Art.6. – Secretarul județului Teleorman prin compartimentul cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

                                                            Secretar al județului,

 

Alexandria,

Nr. 32 din  28 aprilie  2010