ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


                                                                            

H O T Ă R Â R E

 

privind :  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie  veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman,

                 pentru anul 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.3097 din 24 martie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.3246 din 24 martie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2010 ;

          - adresa nr.84 din 24.03.2010 a Camerei Agricole Județene ;

          -  prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr.7 din 27 ianuarie 2010 și nr.20 din 25 februarie 2010 ;

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - prevederile art.7 din H.G. nr.1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricole județene aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă ;

          - prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;

          - prevederile art.1 litera ,,c” din O.G. nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor ;

          - prevederile H.G. nr.138/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de decontare a cheltuielilor de finanțare a acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor ;

- prevederile art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;- 2 -

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

Art.1. - Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Teleorman, conform anexei nr.1.

 

Art.2. - Se aprobă tarifele care stau la baza realizării veniturilor proprii, prevăzute în bugetul Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010, conform anexei nr.2.

 

Art.3. - Veniturile vor fi încasate și utilizate în condițiile prevederilor Legii finanțelor publice locale, pentru finanțarea cheltuielilor, conform bugetului aprobat.

 

Art.4. - Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.5. - Vicepreședintele Consiliului Județean, Vlad Ovidiu Eugen, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 31 din 28 aprilie  2010