ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009, privind aprobarea proiectului „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare implementării

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2668 din 09 martie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.2669 din 09 martie 2010  al Direcțiilor managementul proiectelor cu finanțare internațională și economice, buget-finanțe privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 03 iulie 2010, privind aprobarea proiectului  „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare implementării;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

        

Art.I.  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 03 iulie 2009, privind aprobarea proiectului : „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare implementării, se modifică după cum urmează:

 

1. Articolul 1  se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și cheltuielile necesare implementării după cum urmează:

- Valoare totală ( inclusiv TVA): 83.620,29 mii lei  

- din care C+M( inclusiv TVA) : 59.850,96  mii lei

Cheltuieli eligibile: 68.712,26 mii lei

Cheltuieli neeligibile( TVA și dotări nemedicale): 14.908,03 mii lei

Surse de finanțare:

- Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 58.405,42 mii lei

- Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13% - 8.932,59 mii lei

- Contribuție locală la finanțarea acordată: 2% - 1.374,25 mii lei

         - Cheltuieli neeligibile ( inclusiv TVA): 14.908,03 mii lei

                  din care TVA: 13.351,14 mii lei”

 

2. Articolul 2  se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art. 2.  Se vor include in bugetul institutiei cofinanțarea de 2% în sumă de 1.374,25 mii lei din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de 14.908,03 mii lei  (din care TVA 13.351,14 mii lei) .”

 

 3. Articolul 3 se modifică și  va avea următorul cuprins:

 

„Art. 3. Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, în valoare de 67.338,01 mii lei, reprezentand asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional.”

 

Art. II. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 8 iulie 2009, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, se abrogă. 

 

Art. III. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul județului,

 jr. Silvia OPRESCU

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 27  din 10 martie 2010