ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

               

                                                                                                                                                                             

H O T Ă R Â R E

 

                 privind : aprobarea Planului  local de acțiune  pentru  protecția mediului, revizuit – județul  Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința   ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere :

          - expunerea de  motive  nr.  2275  din   22.02.2010   a  vicepreședintelui Consiliului   Județean   Teleorman,   Eugen   Ovidiu  Vlad   și  raportul   de   specialitate nr.   2276  din    22.02.2010  al Arhitectului - șef al județului  privind  necesitatea aprobării Planului local de acțiune pentru protecția mediului, revizuit- județul Teleorman;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului județean;        

          -prevederile  art. 6 alin. 1 din  Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică;

          - prevederile   art. 90 din  Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu  modificările  și completările  ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006;

          - prevederile art. 91  alin. (1)  lit. “b” și alin. (3)  lit. ,,d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările  ulterioare.  

          În temeiul dispozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările  ulterioare,

 

 

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E                     

 

           Art. 1 –  Se aprobă  Planul  local  de  acțiune pentru  protecția  mediului,  revizuit - județul Teleorman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art. 2 - Arhitectul - șef al județului, va lua măsuri pentru  afișarea la sediul Consiliului județean, precum și  pe site-ul Consiliului Județean Teleorman a prezentului act administrativ. 

                   

         Art. 3 – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

  

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

                                                              

                               

 

                       

 

 

Alexandria,

Nr. 16    din  25 februarie 20106