ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


                      

H O T Ă R Â R E

 

                privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă  20% din sumele defalcate din TVA și din cota 22% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum  și a celor reținute din cota de 80 %, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările  ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1531 din 3 februarie 2010 a  vicepreședintelui

       Consiliului Județean Teleorman  Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.1532  din 3 februarie 2010 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea repartiză rii pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din sumele defalcate  din TVA și de 22 % din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum   și a celor reținute din cota de 80 %, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare,  pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură  care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010.

               - adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman nr.2399 din 01

       februarie 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

                - prevederile art.4, litera ,,d” și ale punctului 36 din anexa 7 la Legea nr.11 din 26 ianuarie 2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 ;

- prevederile art.32 alin.(1), 33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) literele ,,f și g” și alin.(5) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

              Art.1. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 8.781 mii lei, ce reprezintă 20 % din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumei de 6.978 mii lei, ce reprezintă sume din cota de 80 %, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul  2010, conform anexei nr.1.  

 

             Art.2. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 4.765 mii lei, ce reprezintă 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a sumei de 3.792 mi lei, ce reprezintă rețineri din cota de 80 % ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul  2010, conform anexei nr.2. 

 

              Art.3. - Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

             Art.4. - Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, prefectului și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

            

                                                                                                                     Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr.15 din 5 februarie  2010