ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

                                                         

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 10845 din 11.11.2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 10846  din 11.11.2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2010;

-       adresa nr. 509754 din 30 noiembrie a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrată la Consiliul Județean Teleorman sub nr. 11730 din 07 decembrie 2010;

          -  avizul consultativ nr. E 1329/26.10.2010 al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

          -  prevederile pct.4, pct.5 și pct.6 din H.G. nr. 967/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului;

-       prevederile art.13 alin.(3), art. 100 alin.(1) și alin.(2), art.107 alin.(1) , art.111 alin.(1) și art.112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.- Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

        Art.2.- Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.3.- Președintele Consiliului Județean Teleorman,prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

  

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 141 din  15 decembrie 2010