ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

                                                        

 

 

          privind:   aprobarea  componenței   Comisiei   tehnice  de  amenajare a teritoriului  și    urbanism  a   județului     Teleorman  și   a  Regulamentului de organizare și funcționare a  acesteia

 

          Consiliul Județean  Teleorman,  întrunit  în  sedința  ordinară, conform  prevederilor

art. 94 alin. (1) din  Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, modificată și completată,

 

          Având în vedere :

          - expunerea  de  motive  nr. 10233 din 26 octombrie 2010 a Președintelui Consiliului Județean  și raportul  comun de  specialitate   nr. 10234  din  26 octombrie 2010 al   Direcției   de   urbanism   și   amenajarea   teritoriului  și  al Serviciului juridic și contencios  privind    necesitatea aprobării componenței   Comisiei  tehnice   de   amenajare a   teritoriului și  urbanism a județului Teleorman și  a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

          - rapoartele de avizare  ale comisiei  pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor   și ale comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, dezvoltarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

          - prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională  în administrația publică;

          - prevederile art. 21, art. 22  alin. (1) și (2) și ale art. 37 din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul nr. 350/2001, modificată și completată;

          - prevederile art. 91  alin. (1)  lit. “b” și alin. (3)  lit. ,,e” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

          Art. 1.  Se  aprobă  componența  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a  teritoriului  și  urbanism  a  județului Teleorman, conform anexei nr. 1.

 

          Art. 2.  Se aprobă Regulamentul  de organizare și funcționare a Comisiei tehnice   de  amenajare a teritoriului și  urbanism  a  județului  Teleorman,  conform anexei  nr. 2.

 

          Art. 3.  Anexele nr. 1 și  nr. 2  fac  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

 

        Art. 4. La data intrării  în vigoare  a prezentei  hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 31 octombrie  2005 privind  reorganizarea  Comisiei tehnice de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului a județului Teleorman – modificarea Regulamentului  de organizare  și funcționare a comisiei,  își  încetează  aplicabilitatea.

 

          Art. 5. Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului va lua măsuri pentru afișarea la sediul Consiliului județean, precum și pe site-ul Consiliului Județean Teleorman a prezentului act administrativ.

 

          Art. 6. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                           

Alexandria

Nr. 140  din 15 decembrie 2010