ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

                    

                  

pentru :  modificarea anexelor nr.5, 7 și 9 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010.

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.11877 din 10 decembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.11878 din 10 decembrie 2010 al Direcției economice, buget-finante și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea modificării anexelor nr.5, 7 și 9 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.24 din 10 martie 2010, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2010, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

         - prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.135 din 15 decembrie 2010 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.19 alin.(2) și ale art.49 din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

 

Art.  I - Anexele nr.5, 7 și 9 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2010, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1, 2 și 3. 

 

               Art. II - Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.III - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 136  din 15  decembrie  2010