ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.11875 din 10 decembrie 2010 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.11876 din 10 decembrie 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției dezvoltare locală și Serviciului Juridic și Contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr.21741 din 9 decembrie 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.19 alin.(2) și ale 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  modificată și completată,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

                Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010,  conform anexei nr.1.

 

Art.2. - Anexa nr.2 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.2. 

 

Art.3. - Anexa nr.3 a) ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.3. 

 

Art.4.  -  Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 135 din 15 decembrie 2010