ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

 

 pentru : modificarea și completarea anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform  prevederilor art. 94  alin. (1)  din  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11935 din 10 decembrie 2010 a președintelui Consiliului Județean și raportul comun de specialitate nr. 11936 din 10 decembrie a.c. al Direcției Administrație Publică Locală privind necesitatea modificării și completării anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 98 coroborate cu ale art. 54 alin. (1)  și (2) din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul dipozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.I Anexa nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate, se modifică și se completează, după cum urmează:

 

-domnul Gâdea Adrian Ionuț se înlocuiește cu doamna Iordache Alexandra.

 

      Art.II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre  instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

  

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

             

          Alexandria,

Nr. 134 din 15 decembrie 2010