ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE


 

 

privind: validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman

 

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 132 din 15 decembrie 2010 privind încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț ;

- cererea de acceptare a calității de consilier în Consiliul județean a  doamnei Iordache Alexandra nr.11933 din 10 decembrie 2010;

- raportul comisiei de validare privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Iordache Alexandra ;

- prevederile art. 96 alin (9) din Legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art. 892 alin. (3) și art. 893  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

          Art.1. Se validează mandatul de consilier județean  în Consiliul Județean Teleorman al doamnei Iordache Alexandra din partea Partidului Social Democrat  – Organizația Județeană Teleorman, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale din 1 iunie 2008. 

         

           Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 5 zile la instanța de contencios administrativ.

 

          Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. 133 din 15 decembrie 2010