ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


               

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind  componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin (2) din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

          - expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 1549 din 3 februarie 2010 și raportul de specialitate al Direcției administrație publică locală nr. 1550 din 3 februarie 2010 privind necesitatea modificării și completării comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți;

          - avizul nr. 1649/DJ/CJ din 3 februarie 2010 al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 13 din O.G. nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap aprobată prin Legea nr. 239/2003 cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile  art. 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind  componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

               Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Secretarul județului, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.”

 

                Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.”

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                                    

 

                              

Alexandria

Nr. 13 din 5 februarie 2010