ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și SC Voinea Business Development,  în vederea implementării proiectului  „ Formare profesională și expertiză antreprenorială pentru persoanele din mediul rural”  

                        

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completarile ulterioare

Având în vedere:

- expunerea de motive  nr. 10947 din 15 noiembrie 2010 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad  și raportul  comun de specialitate nr. 10948 din 15 noiembrie 2010 al Direcției  Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și  Direcției Economică Buget-Finanțe privind necesitatea aprobării Acordului de parteneriat dintre Județul Teleorman prin  Consiliul Județean Teleorman și SC Voinea Business Development  în vederea implementării proiectului  „Formare profesională și expertiză antreprenorială pentru persoanele din mediul rural ”

         -anunț publicare intenție în vederea selectării unui partener pentru implementarea proiectului  „ Formare profesională și expertiză antreprenorială pentru persoanele din mediul rural ”, nr. 10656 din data de 4 noiembrie 2010, postat pe site-ul www.cjteleorman.ro/ ;                 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

          - prevederile art. 14 alin.(2)-(4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile CAP. VII - ,,Proiecte implementate în parteneriat “ din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completarile ulterioare;

          - prevederile CAP.IV-,,Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat” din Norma Metodologică de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată prin  Ordinul  Ministrului Finanțelor Publice, nr. 2548/2009;

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de munc㔠,Axa 5 ,,Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”;

 

 

- prevederile  art. 4, art 5, alin. (2) , art 10, art.  91 alin. ( 1 ) lit e) și  alin (6), lit a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completarile ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. - Se aprobă  parteneriatul între  Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și SC Voinea Business Development  în vederea   implementării proiectului  „Formare profesională și expertiză antreprenorială  pentru persoanele din mediul rural”.  

 

Art. 2. -  Se aprobă Acordul de parteneriat,  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. – Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad,  în vederea semnării Acordului de parteneriat între Județul Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman și SC Voinea Business Development.

 

Art. 4.  –  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

                                                                         

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                                                            

 

Alexandria

Nr. 128  din 17  noiembrie  2010