ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

privind: darea în administrare Muzeului Județean Teleorman, a unui imobil proprietate publică a județului

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 10872 din 12 noiembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 10873 din 12 noiembrie 2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea dării în administrare Muzeului Județean Teleorman, a unui imobil proprietate publică a județului;

- adresa nr. 719 din 09 noiembrie 2010 a Muzeului Județean Teleorman;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

 - prevederile art. 1 și 2, art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 - prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1),  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă darea în administrare Muzeului Județean Teleorman a  imobilului situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr.1, P+2, cu suprafața construită la sol de 730 m.p. și teren aferent de 1.611 m.p., proprietate publică a  județului Teleorman, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1. 

 

Art. 2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de administrare cu  Muzeul Județean Teleorman, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.

 

Art. 3. - (1) Titularul dreptului de administrare poate să posede și să folosească bunul imobil în condițiile prin care i-a fost dat în administrare.

             (2) Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu își exercită drepturile și nu își execută obligațiile născute din actul de administrare.

 

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                           

    

Alexandria,

Nr. 125 din 17 noiembrie 2010