ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificatările și completările ulterioare,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 10875 din 12 noiembrie 2010, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 10876 din 12 noiembrie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget- Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman;

- Raportul de reevaluare a imobilului „Depozit protecția plantelor Turnu Măgurele” situat în municipiul Turnu Măgurele, întocmit de SC TOPRO SRL;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18/25.02.2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman, cu modificările ulterioare;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, modificată și completată;

- prevederile art. 45  coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit. b),  și art. 123 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului „Depozit protecția plantelor Turnu Măgurele”, aflat în domeniul privat al județului Teleorman, compus din magazie având suprafața construită de 480,48 mp și terenul aferent în suprafață de 4301,88 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele.

 

Art. 2. - Se aprobă Raportul de reevaluare în vederea stabilirii valorii de piață, pentru vânzarea imobilului prevăzut la art.1.

 

   Art. 3. - Se aprobă prețul minim de pornire a licitației publice deschise cu  strigare pentru vânzarea imobilului „Depozit protecția plantelor Turnu Măgurele”, aflat  în domeniul privat al județului Teleorman, în sumă de 77.566 lei (fără TVA).

 

Art. 4. - Suma rezultată din vânzarea imobilului ce  aparține domeniului privat al județului, prevăzut la art.1, se face venit la bugetul propriu al județului Teleorman.

 

Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Buget- Finanțe și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor  interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                       

                                                                                                                                                     

     Alexandria,

     Nr. 124 din 17 noiembrie 2010