ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.125 din 31 octombrie 2008

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10024 din 20 octombrie  2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, și raportul comun de specialitate nr.10025 din 20 octombrie 2010 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Serviciului juridic și contencios;

- adresa nr.9756 din 13 octombrie 2010, a Ministerului Administrației și Internelor;

- raportul de avizare al Comisiei  de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

- prevederile art. 45, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

          - prevederile art. 91, alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. d,  din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

          Art.I. – (1) Titlul hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 125 din 31 octombrie 2008, privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008 - 2013” și a cheltuielilor necesare implementării, se modifică și va avea următorul cuprins:

          „Hotărâre privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010 - 2020” și a chetuielilor necesare implementării”. 

               (2) Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr.125 din 31 octombrie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.1 – Se aprobă proiectul „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010 - 2020” finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Capacității Administrative”.         

         

         Art.II. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                   

  

Alexandria

Nr. 119  din   29 octombrie  2010