ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.9928 din 19 octombrie 2010 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.9929 din 18 octombrie 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției dezvoltare locală și Serviciului Juridic și Contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr.16725 din 20 septembrie 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art. 19 alin. (2), ale art.36 alin.(1) și (2) și 49 alin.(4), (5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  modificată și completată,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

          Art.1. - Se majorează fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, conform anexei nr.1a).

 

          Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010, prin utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, conform anexei nr.1 b).

     

         Art.3. - Anexa nr.2 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică și se înlocuie cu anexa nr.2.

 

        Art.4. - Anexa nr.3 b) ,,Secțiunea dezvoltare - Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din bugetul propriu al județului, pe anul 2010”, la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică și se înlocuie cu anexa nr.3 b).

 

         Art.5.  - Anexele nr.1 a), nr.1 b), nr.2 și nr.3 b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art.6. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 116 din  29 octombrie 2010