ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.9171 din 24 septembrie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.9170 din  34 septembrie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării rezultatului evaluării finale a  managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-      prevederile art.2 lit.b) și art.4 alin.(2) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.43 din 28 aprilie 2010;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor;

-      prevederile art.42 alin.(4) și art.(43) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 269/2009; 

-       prevederile art.14-16 din contractul de management nr. 195/2009 încheiat de Consiliul Județean Teleorman cu d-na Țânțăreanu Ecaterina, director-manager al Muzeului Județean Teleorman;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4., art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5), art. 104 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1. – Se aprobă rezultatul evaluării finale a managementului Muzeului Județean Teleorman pentru perioada 2006-2010, stabilit de comisia de evaluare, doamna Țânțăreanu Ecaterina obținând nota finală 9,97.

 

          Art.2. – Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiție în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

          Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.114 din 30 septembrie 2010