ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: darea în administrare Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, a unor spații proprietate publică a județului

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8455 din 01 septembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 8456 din 01 septembrie 2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea dării în administrare Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, a unor spații  proprietate publică a județului;

          - adresa nr. 3342 din 28.05.2010 a Serviciului Județean de Ambulanță Teleorman;

- adresa nr. 5518 din 2.06.2010 a Consiliului Județean Teleorman;

          - adresa  nr. 272 din 4.06.2010 a Centrului de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparați;

  - prevederile art. 1 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002, privind administrarea unităților sanitare publice de interes sanitar și local, modificată și completată;

 - prevederile art. 86 alin (1) lit. m) și art. 105 alin (1) și (2) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată;

 - rapoartele de avizare ale comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

 - prevederile art. 1 și 2, art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 - prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1),  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă darea în administrare, Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, a unor spații din clădirea administrativă a Centrului de Sănătate ,, Regele

Carol I” Deparați, proprietate publică a Județului Teleorman, situat în comuna Trivalea Moșteni, județul Teleorman, identificate conform anexelor nr. 1 și 2,  pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

 

Art.2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de administrare cu  Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman, conform modelului-cadru prevăzut în anexa  nr. 3.

 

Art.3. – (1) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească și să dispună de bunul imobil în condițiile prin care i-a fost dat în administrare.

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu își exercită drepturile și nu își execută obligațiile născute din actul de administrare.

 

Art.4. - Anexele  nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria, 

Nr. 111 din 30 septembrie 2010