ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

pentru: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 9.255 din 27 septembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 9256 din 27 septembrie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010;

- adresa nr. 3342 din 28.05.2010 a Serviciului Județean de Ambulanță Teleorman;

- adresa nr. 5518 din 02.06.2010 a Consiliului Județean Teleorman;

          - adresa nr. 272 din 04.06.2010 a Centrului de Sănătate „Regele Carol I” Deparați;

  - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010 privind darea în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea;

  - prevederile Contractului de Administrare nr. 32 din 25 martie 2010  încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Centrul de Sănătate „Regele Carol I” Deparați;

 - raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

 - prevederile art. 1 și 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

 - prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, privind darea în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea, la poziția nr. 11, coloana nr. 5, se modifică și va avea următorul cuprins:

    „ Sc=2.499

       St=11.000 ”

 

Art. 2. - Contractul de administrare nr. 32/2010 încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Centrul de Sănătate „Regele Carol I” Deparați, se modifică, prin act adițional.

 

Art. 3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria, 

Nr. 110 din 30 septembrie 2010