ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


H O T Ă R Â R E

 

privind :  repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocată județului Teleorman prin Legea bugetului de  stat pe anul 2010,  pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevede-

rilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1533 din 3 februarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.1534 din 3 februarie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și al Direcției dezvoltare locală privind necesitatea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocată județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.4 litera ,,c” și ale punctului 36 din anexa 6 la Legea nr.11 din 26 ianuarie 2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

              Art.1. - Se aprobă repartizarea sumei de 9.668 mii lei din taxa pe valoarea adăugată, alocata județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, după cum urmează :

                      - 9.268 mii lei, bugetului propriu al județului, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene ;

                      -    400 mii lei, bugetului local al orașului Videle, pentru finanțarea cheltuielilor pe drumul comunal 13 

 

Art.2.  - Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevede-rilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.x-xSecretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                                      

                            

Alexandria,

Nr. 11  din 5  februarie  2010