ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații din incinta Centrului de Sănătate Cervenia, proprietate publică a județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8504 din 02 septembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 8505 din 02 septembrie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea acordului Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații din incinta Centrului de Sănătate Cervenia, proprietate publică a județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008, privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- prevederile art.5 din Contractul de administrare nr. 31 din 25 martie 2010 încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Centrul de Sănătate Cervenia;

- adresa nr. 671 din 14 iulie 2010 a Centrului de Sănătate Cervenia;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 14 alin. (1), (2), art. 15 și art. 16 alin. (2) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

     În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. – Se dă acordul Centrului de Sănătate Cervenia, în calitate de administrator, pentru închirierea prin licitație publică a unor spații medicale, situate în incinta Centrului de Sănătate Cervenia, proprietate publică a județului Teleorman, identificate conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

Art. 2. – Închirierea spațiilor aprobate la art. 1 se va face numai pentru desfășurarea de activități medicale, pe o perioadă de  5 ani.

 

Art. 3. – Se aprobă Raportul de evaluare în vederea stabilirii valorii de piață, pentru închirierea a două spații medicale situate în incinta Centrului de Sănătate Cervenia.

 

Art. 4. –  Se aprobă prețul minim de pornire a licitației publice pentru închirierea celor  două spații medicale, după cum urmează:

-         pentru SPAȚIUL MEDICAL 1 – 195,00 euro/lună

-         pentru SPAȚIUL MEDICAL 2 - 184,00 euro/lună

 

Art. 5. Plata chiriei se va efectua în lei, calculată la cursul Băncii Naționale a României din ziua facturării.

     

Art. 6. – Se aprobă documentația de licitație privind închirierea spațiilor, prevăzute la art.1, conform anexei nr. 3.

 

Art. 7. – (1) Procedura de licitație se va organiza de către Centrul de Sănătate Cervenia, în calitate de administrator, cu respectarea prevederilor legale și a Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008.

(2) Din comisia de licitație va face parte și un reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, în calitate de proprietar.

 

Art. 8. – Centrul de Sănătate Cervenia va vira 50% din chiria stabilită prin contract, Consiliului Județean Teleorman.

 

            Art. 9. – Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

           Art.10. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.11. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

  

 

Alexandria

Nr. 109 din 30 septembrie 2010