ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

pentru:  modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8457 din 01 septembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 8458 din 01 septembrie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. (c) și art. 121 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

  HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman, se modifică după cum urmează:

 

- la poziția nr.7, coloana nr.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ,,Municipiul Turnu Măgurele

Vecini:Nord –drum exploatare

           Est-SC Agrocom Turis SA

           Sud- SC Agrocom Turis SA

           Vest-drum exploatare

Magazie

          Suprafața construită=480,48 m.p.

          Suprafața teren=4301,88 m.p.”

 

Art. II. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 Alexandria, 

Nr.108 din 30 septembrie 2010