ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

              

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.77 din 13 iulie 2010.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.8441 din 01 septembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.8442 din 01 septembrie 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.77 din 13 iulie 2010 ;

-  prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.77 din 13 iulie 2010 repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și mere în trimestrul IV 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.105 din 07 septembrie 2010 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010 ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,     

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

                Art.  I. – Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.77 din 13 iulie 2010, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 107 din 07 septembrie  2010