ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE


 

pentru :   modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.11 din 5 februarie 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor

art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.8453 din 01 septembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.8454 din 01 septembrie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției dezvoltare locală și al și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.11 din 5 februarie 2010 ;

- adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman nr.19.273 din 25 august 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.11 din 5 februarie 2010 privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocată județului Teleorman prin Legea bugetului de  stat pe anul 2010 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.49 alin.(3) și ale punctului 36 din anexa 5 la O.G. nr.18 din 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetul de stat pe anul 2010 ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

               Art. I. –  Suma defalcată din taxa pe valoarea adăugată alocată județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.11 din 5 februarie 2010 se diminuează cu 876 mii lei.

 

                Art.II. – Articolul l se modifică și va avea următorul cuprins :

Art.1. - Se aprobă repartizarea sumei de 8.792 mii lei din taxa pe valoarea          adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, după cum urmează :

 

 

                - 8.392 mii lei, bugetului propriu al județului, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene ;

- 400xmiixlei,xbugetuluixlocalxalxorașuluixVidele,xpentruxfinanțarea cheltuieli-lor pe drumul comunal 13

 

 

Art. III. - Bugetul propriu al județului pe anul 2010 se va rectifica în mod corespunzător.

 

Art. IV.  - Direcția economică, buget- finanțe asigură punerea în aplicare a prevede-rilor prezentei hotărâri.

 

Art. V.x- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                                                                                

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 104 din 07 septembrie  2010