ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea  unor lucrări de înlocuire a împrejmuirii imobilului Spital de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, proprietate publică a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 7737 din 9 august 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul  comun de specialitate nr. 7738 din 9 august 2010 al  Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios;

- prevederile art. 4 lit. g) din Contractul de comodat nr. 6950 din 20 octombrie 2004 încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Spitalul de Pneumoftiziologie  Roșiorii de Vede;

- adresele nr. 64 din 11 mai 2010 și nr. 152 din 5 august 2010 a Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se dă acordul Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, în calitate de comodatar, pentru executarea unor lucrări de înlocuire, pe o lungime de 290 ml, a împrejmuirii imobilului situat în municipiul Roșiorii de Vede, str. Aviației nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

 

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu, prin Direcția Dezvoltare Locală  asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

   

 

 

 

 

      Alexandria

      Nr. 102 din 14 august 2010