CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

                                                                                                                                                                                          

H O T Ă R Â R E

 

privind :  aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de per-

sonal şi a fondului salariilor de bază  pe anul 2010 ale instituţii-

lor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului  Judeţean

Teleorman.

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederi-

lor art.94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.2521 din 3 martie 2010 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen şi raportul de specialitate nr.2522 din 3 martie 2010 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri şi cheltuieli a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2010 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b”, art.26 alin.(4) şi art. 67 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

          Art.1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

          Art.2. - Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, conform anexelor nr. 1a - 13a .

 

Art.3. - Anexele nr.1 – 13, respectiv 1 a) - 13 a)  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Direcţia economică, buget- finanţe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Contrasemnează,

Secretar al judeţului,

Jr.Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 24 din 10 martie 2010