CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2010

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor

art. 94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere :

          - raportul nr.2519 din 3 martie 2010 al preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea şi raportul de specialitate nr.2520 din 3 martie 2010 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2010 ;

          - adresa nr.1430 din 21 ianuarie 2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Teleorman privind estimarea impozitului pe venit pe anul 2010 ;

          - adresa nr.3171 din 16 februarie 2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Teleorman privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2010 ;

          - adresa nr.1728 din 3 februarie 2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la comunicarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ;

          - adresa nr.85 din 12 februarie 2010 a Camerei Agricole Judeţene Teleorman cu privire la comunicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,a”, art.20 alin .(1) litera ,,a”, art.26, art.29, art.39 alin.(3), (4), (5) şi (6), art.45 şi art. 46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată;

- prevederile art.4 literele ,,a”, ,,c” şi d”, art.5 alin.(1) literele ,,a, b, c, d, f şi g”, art. 8 şi anexelor 4, 6, 7, 8 şi 9  din Legea nr. 11 din 26 ianuarie 2010 a bugetului de stat pe anul 2010 ;

- prevederile HCJ nr.2 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea utilizării în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman ;

          -  prevederile H.C.J. nr.11 din 05 februarie 2010 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanţare cheltuielilor privind drumurilor judeţene ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” şi ,,f”, şi alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

          Art.1. - Se aprobă bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2010, conform anexelor nr.1, 2, 3a şi 3b.

 

Art.2. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform anexei nr.4.

 

Art.3. - Se aprobă numărul de personal, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.5.

 

          Art.4. - Anexele nr.1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5.  - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică buget-finanţe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

COntrasemnează,

Secretar al judeţului,

 

Jr.Silvia Oprescu

                                                                                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 23  din 10 martie  2010