CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

         privind : stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere:

           - expunerea de motive nr.7500 din 01 iulie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 7501 din 01 iulie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea stabilirii  costului mediu lunar pentru  persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul  Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.1 din Ordinul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr.619/2008 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap;

-       dispozițiile art.53 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr.268/2007;

-       prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.2 și art. 104 alin. (1) lit. f)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1.- (1) Se  stabilește costul mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de rec                 uperare și reabilitare neuropsihiatrică din  cadrul  Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului  Teleorman conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

                       (2) Costul mediu lunar se are în vedere la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de persoana cu handicap îngrijită/asistată în centru și/sau susținătorii legali ai acestora.

 

    Art.2.- Contribuția lunară de întreținere pentru persoana cu handicap asistată în centru care au venituri proprii reprezintă 80% din aceste venituri fără a depăși costul mediu lunar de întreținere stabilit conform anexei nr. 2.

 

         Art.3.- În cazul în care persoanele asistate nu au venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât costul mediu lunar de întreținere stabilit, plata contribuției de întreținere se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către soțul (soția), copiii sau părinții acestora.

 

         Art.4. Neplata contribuției de întreținere în termen de 30 zile de la data stabilită conduce la pierderea de drept a calității de asistat .

 

        Art.5. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art.6. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

        Art.7.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                              CONTRASEAMNEAZĂ

                                                                              Secretar al județului,

 

                                                                              Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 85 din 03 iulie 2009

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                                ANEXA nr. 1

                                                                                     la Hotărârea nr.  85

                                                                                           din data de 03 iulie 2009

 

 

 

 

 

Costul mediu lunar, de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în sistemul de protecție în vederea decontării cheltuielilor între județe

 

 

 

 

 

Nr. crt

Denumirea unitatii de protectie sociala

Cost mediu lunar 2009

 lei/persoana

1.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Videle

1844.36

2.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni

2200

3.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Videle

962.68

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                     ANEXA nr. 2

                                                                                     la Hotărârea nr. 85

                                                                                           din data de 03 iulie 2009

 

 

 

 

 

 

 

Costul mediu lunar de întreținere,  în vederea stabilirii contribuției de întreținere datorate de către beneficiari sau /susținătorii legali ai acestora

 

 

 

 

Nr. crt

Denumirea unitatii de protectie sociala

Cost mediu lunar 2009 lei/persoana(fara chelt. de pers.)

1.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Videle

708.8

2.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni

696

3.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Videle

563.15

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea