ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 privind: aprobarea   documentației tehnice și a indicatorilor tehnico- economici,  pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria ( E 70), km 42 + 060 – km 53 + 834”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.8714 din 25.07.2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Balan și raportul comun de specialitate nr. 8715 din 25.07.2007 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și Direcției economice, buget-finanțe privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție  „Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria ( E 70), km 42 + 060 – km 53 + 834”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 44, alin.(1), din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă  documentația tehnică pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria ( E 70), km 42 + 060 – km 53 + 834”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă indicatorii  tehnico- economicii în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria ( E 70), km 42 + 060 – km 53 + 834”, după cum urmează:

 

 

 

-Valoarea totală    24.761,81 mii lei (inclusiv TVA)   

  din care: -  C+M:      21.433,84 mii  lei

    

 

 TVA aferent:  3.953,57 mii  lei

 

 

 

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

- lungime: 11,774 km

- lățime platformă: 8 metri

- lățime carosabil: 6,00 metri

- podețe noi: 6 bucăți

 

 

        

Art. 3. Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, să semneze toate documentele necesare depunerii proiectului și să asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri prin Direcțiile de specialitate ale Consiliului  Județean Teleorman.

 

Art. 4.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Scretar al județului,

                                               jr. Silvia Oprescu                                               

 

                                                                                                                                     

 

Alexandria

Nr. 95  din 30 iulie 2009