ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada     2008-2011

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

 

- expunerea de motive nr. 8452 din 20 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul de specialitate nr. 8453 din 20 iulie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 16 alin. 4) și art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

- prevederile art. 4 lit. e) și art. 17 lit. c) și d) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, pentru traseele TR 070 Alexandria-Măgura-Frăsinet și TR 082 Alexandria-Guruieni-Gălăteni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

  

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Scretar al județului,

                                               jr. Silvia Oprescu                                               

 

 

                                                

                                                             

 

 

 

Alexandria,

Nr 93 din 30 iulie 2009