ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8454 din 20 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul de specialitate nr. 8455 din 20 iulie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. “f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului pe anul 2006, în sensul poziția nr. 7, va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Scretar al județului,

                                               jr. Silvia Oprescu                                               

 

                                                                 

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr. 91din 30 iulie 2009