ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 
 

HOTĂRÂRE

 

 privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico - economice pentru obiectivul de  investiții  ,,Reabilitare  DJ 504B,  Trivalea Moșteni – Talpa,  km 22+892 - 27+946,  (L=5,054 km)”,  în  faza  studiu  de fezabilitate

                                                     

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 428 din 14 ianuarie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr. 427 din 14 ianuarie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice Buget-Finanțe;

          - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera b) și alin. (3), litera f) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederile art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                       HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni -Talpa, km 22+892 - 27+946, (L=5,054 km)”, în  faza  studiu  de fezabilitate după cum urmează:

     

        A. Valoare totală : 11.859.860,00 lei (inclusiv TVA), adică 3.192.600 euro

             din care:

                            C+M : 10.230.500,00 lei (inclusiv TVA), adică  2.753.980 euro

                                                                                                   (1 euro=3,7148 lei)

      

    

        B. Amplasament:

         Pe actualul amplasament al drumului județean DJ 504B, între km  22+892 și  km 27+946, Trivalea Moșteni -Talpa, județul Teleorman.

 

       C. Durata de realizare a investiției: 6 luni.

 

             Art. 2.  Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie prin Direcția Dezvoltare Locală asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

   

             Art. 3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor, persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                 Secretar al județului

 

 

                                                                                                       jr. Silvia Oprescu                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                       

Alexandria

Nr. 9 din 28 ianuarie 2009

 

 

 

 

                                                     

 

 Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                      VICEPREȘEDINTE

 

 

 

 

 

 

 


Nr. 428 din 14 ianuarie 2009-

 

 

                                              EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico - economice pentru

               obiectivul  de  investiții  ,,Reabilitare  DJ 504B,  Trivalea Moșteni –

               Talpa,  km  22+892 - 27+946, (L=5,054 km)”, în  faza  studiu  de

               fezabilitate

 

 

 

Drumul județean DJ 504B face parte din proprietatea publică a județului Teleorman.

Administrarea acestui drum este asigurată de către consiliul județean.

Tronsonul de drum județean cuprins între km 22+892 și km 27+946, are partea carosabilă pietruită (balast amestecat cu piatră spartă și pământ). Sub acțiunea traficului, a factorilor climaterici și lipsa dispozitivelor de colectare, dirijare și evacuare a apelor (șanțuri, rigole, podețe, etc.) suprafața drumului s-a degradat, prezentând defecțiuni grave (văluriri, gropi, făgașe, etc.) ceea ce face ca circulația vehiculelor și autovehiculelor să fie foarte anevoioasă.

Necesitatea și oportunitatea investiției este evidentă și cu repercursiuni pozitive, atât pentru locuitorii localităților străbătute de tronsonul de drum județean ce urmează a fi reabilitat, cât și pentru agenții economici care își desfăsoară activitatea pe traseul drumului județean DJ 504B.

Necesitatea și oportunitatea investiției se justifică și prin faptul că DJ 504B reprezintă o legătură între localitățile pe care le străbate Trivalea Moșteni, Talpa și municipiile Alexandria și Pitești, prin intermediul drumului județean DJ 504.

 De asemenea, prin lucrările ce se vor executa la acest obiectiv se va îmbunătăți accesul spre zonele agricole, spre unitățile sanitare, de învățământ, precum și accesul în caz de urgență - (salvare, pompieri, etc).

Această documentație a fost avizată favorabil de comisia tehnică de specialitate a S.C. Modul Proiect S.A. Alexandria cu avizul CTS nr. 48/2008 și de Inspectoratul Teritorial în Construcții Sud Muntenia cu avizul tehnic nr. 110 din 13 ianuarie 2009.

De aici rezultă cu stringență, necesitatea reabilitării unor sectoare de drum intens circulate. Lucrările necesare reabilitării drumului județean DJ 504B se ridică la valoarea de 11.859.860,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M=10.230.500,00 lei (inclusiv TVA).

 

 

 

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

Potrivit prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Având în vedere considerentele expuse, am întocmit proiectul de hotărâre pe care îl propun spre aprobare Consiliului Județean Teleorman.

 

 

  

 

 

 

VICEPREȘEDINTE,

 

Ilie Bălan

 

 

 

 

 

 

                                                       CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ                        DIRECȚIA ECONOMICĂ,                 

                                                                                                BUGET-FINANȚE

Nr. 427 din 14 ianuarie 2009

 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico - economice pentru

               obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni -Talpa,

               km 22+892 - 27+946, (L=5,054 km)” în faza studiu de fezabilitate

 

 

Drumul județean DJ 504B este amplasat în județul Teleorman, între DJ 504, lim. jud. Giurgiu - Alexandria - Olteni - Trivalea Moșteni - Tătărăștii de Sus - lim. jud. Argeș și DJ 506, Bujoru - Cervinia - Vitănești - Băbăița - Talpa - Scurtu Mare - Tătărăști de Jos.

Traseul drumului județean propus a fi reabilitat, traversează intravilanul și extravilanul comunelor Trivalea Moșteni și Talpa.

Sistemul rutier existent este o pietruire care conduce la degradări, cauza principală fiind traficul și apele pluviale cu circulație dezordonată pe carosabil,  lipsa dispozitivelor de colectare, dirijare și evacuare a apelor (șanțuri, rigole, podețe,etc.)

De asemenea, drumul este amplasat fie la nivelul terenului sau chiar într-un mic debleu, permițând acumularea apelor și deplasarea haotică a acesteia pe carosabil, cu consecințe negative asupra circulației și siguranței acesteia.

Scurgerea apelor este de asemenea deficitară, șanțurile sau rigolele fiind mai mult inexistente.

Necesitatea și oportunitatea investiției se justifică prin faptul ca DJ 504B reprezintă o legătură între localitățile pe care le străbate Trivalea Moșteni, Talpa și municipiile Alexandria și Pitești, prin intermediul drumului județean DJ 504. De asemenea, prin reabilitarea acestui drum se va îmbunătăți accesul spre zonele agricole, spre unitățile sanitare, de învățământ, precum și accesul în caz de urgență - salvare, pompieri, etc.

Prin reabilitarea drumului județean, în conformitate cu clasa tehnică IV acesta va avea următoarele elemente:

-lățimea platformei drumului:      8,00 m

-lățimea părții carosabile:             6,00 m

-lățimea acostamentelor:         2 x 1,00 m

-benzi de încadrare:                 2 x 0,25 m

-panta transversală:                          2,5 % - pentru partea carosabilă

                                                            4 % - pentru acostamente

 

Sistemul rutier proiectat va avea următoarea alcătuire:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16

- 5 cm strat de legătură din beton asfaltic BADPC 25

-15 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment

-15 cm fundație din balast

-10 cm strat anticontaminant din balast.

Benzile de încadrare 2 x 0,25 m, vor avea sistemul rutier identic cu cel al părții carosabile.

Acostamentele se vor consolida prin completare cu 10 cm piatră spartă așezată pe un pat de nisip de 5 cm după pilonare.

 Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25,00 m, cu lățimea părții carosabile de 4,00 m și acostamente de 0,50 m pe ambele părți cu același sistem rutier, 12 cm piatră spartă și 25 cm balast. Peste îmbrăcămintea din piatră spartă se va executa un strat de legătură din beton asfaltic BADPC 25 în grosime de 5 cm și un strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm, pe lungimea de 10 m și lățimea de 5 m.

Drumurile laterale au fost prevăzute cu podețe tubulare Ø = 500 mm și lungimea de 7,50 m – 14 buc.

    

Indicatorii tehnico-economici sunt următorii:

        A. Valoare totală : 11.859.860,00 lei (inclusiv TVA), adica 3.192.600 euro

             din care:

                            C+M : 10.230.500,00 lei (inclusiv TVA), adica 2.753.980 euro

                                                                                                  (1 euro=3,7148 lei)

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

Documentația privind ,, Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni -Talpa, km 22+892 - 27+946, (L=5,054 km)”, în faza studiu de fezabilitate a fost întocmită de     S. C. MODUL PROIECT S.A. ca urmare a contractului de prestare de servicii nr. 100 din 21 octombrie 2008.

Această documentație a fost avizată favorabil de comisia tehnică de specialitate a S.C. Modul Proiect S.A. Alexandria cu avizul CTS nr. 48/2008 și de Inspectoratul Teritorial în Construcții Sud Muntenia cu avizul tehnic nr. 110 din 13 ianuarie 2009.

Potrivit prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Potrivit prevederilor art. 91 alin.(3) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, se aprobă de către Consiliul Județean.

          Față de considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44, alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul raport de specialitate.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      DIRECTOR EXECUTIV

 

      ing. Piperea Victor                                                                   ec. Stoian Elena